مهرانه وحنانه

آش دندونی حنانه

باسلام  دخترکوچولوی ماحنانه جون ،به تازگی یکی دوتادندون دراورده بهمین مناسبت طبق آداب و رسوم گذشتگان مامانش براش آش دندونی تهیه کرده وبه چندتاازاقوام وهمسایگان داده .بایدگفت آش دندونی اززمان تولدحضرت فاطمه زهرا(س)مرسوم شده است.   ...
11 تير 1397
1